Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace 


TOPlist

Ochrana soukromí aneb GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Informační povinnost podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016 / 679 - GDPR a Zákona
110 / 2019 Sb. O zpracování osobních údajů
Neslyšící s nadějí, z.s.
IČ: 22668276, se sídlem Na Křečku 365, Praha 10 Horní Měcholupy, 109 04,
zastoupena Radkou Videmanovou, předsedkyní spolku, společnost je vedená u Městského soudu
v Praze, L 18054 jako správce osobních údajů, Vás jako členy spolku, dárce a návštěvníka internetových
stránek informují o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
Dále v textu se dozvíte zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další
zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese
organizace.nsn@gmail.com

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Spolek Neslyšící s nadějí, z.s. zpracovává o svých členech, spolupracujících osobách a dárcích
následující informace:
Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště,
Kontaktní údaje - trvalé bydliště popř. korespondenční adresa, e-mail a telefonní číslo
Údaje potřebné pro přípravu darovací smlouvy a vystavení potvrzení o daru - jméno, příjmení, trvalé
bydliště, datum narození, číslo účtu, u podnikajících fyzických osob pak obchodní firmu, místo
podnikání a IČ
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali
obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, novinkách nebo službách, které
poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů

za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné
vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdržel
obchodní sdělení.
Jmenované údaje zpracováváme a archivujeme za účelem vystavení Vašeho potvrzení o daru pro
daňové účely a pro případnou následnou kontrolu finančního úřadu. Dále za účelem vedení jasného a
průhledného účetnictví Neslyšících s nadějí.

Spolek Neslyšící s nadějí, z.s. nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv.
citlivé údaje a nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Zákonnost zpracování podle Čl. 6 GDPR
Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě
- bod 1b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je dárce, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením darovací smlouvy
- bod 1f) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. pro pravidelné
informování o tom, jak využíváme Vaše příspěvky

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. Data chráníme, určujeme, jak se s nimi
nakládá a odpovídáme za jejich bezpečnost.
V rámci naší organizace mají přístup k osobním údajům pouze ti , které k nim přístup skutečně
potřebují.
Data jsou technicky zabezpečena takovým způsobem, aby se k nim nemohla dostat nepovolaná osoba.
Využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří k údajům mají přístup pouze podle našich pokynů a pro
účely, které my stanovíme. Takovými zpracovateli jsou:
a) Poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií (příkladem je databáze Salesforce,

která nám slouží ke správě dat, nebo nástroj hromadné pošty MailChimp, přes který rozesíláme e-
mailové novinky, portály Darujme či GIVT, který zajišťuje online dary platební kartou apod.)

b) Dodavatelé tisku (např. tiskárna nebo produkční společnost)
c) Tým Neslyšících s nadějí (např.: účetní, zaměstnanec pro péči o dárce apod.)
Se všemi dodavateli uzavíráme písemné zpracovatelské smlouvy, které zabraňují zneužití Vašich
osobních údajů, přesně specifikují, kdo a k jakému účelu může data využívat a kladou důraz na co
nejlepší zabezpečení dat.

V rámci předávání údajů zpracovatelům můžeme Vaše údaje zpracovávat i mimo prostor EU,
příkladem je CRM databáze Salesforce a nástroj hromadné pošty MailChimp. Sídla těchto společností
se nacházejí v USA. Všechny dodavatele vždy prověřujeme, že se zavázali dodržovat smluvní doložky

vydané Evropskou komisí a že jsou považováni za bezpečné z hlediska ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či
plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných
právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon
o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz ("právo být zapomenut");
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
g) právo odvolat souhlas
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese
organizace.nsn@gmail.com
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).

Právo být informován znamená, že máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno
srozumitelných informací o Vašich právech a o tom, jak používáme Vaše osobní údaje. Toto Vaše právo
je naplněno těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (pokud je
zpracováváme) a jiným osobním informacím (podobné těm, které jsou uvedeny výše). To proto, abyste
si byli jistí a mohli si případně ověřit, zda používáme Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy
na ochranu osobních údajů.

Právo na opravu znamená, že máte právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou
nepřesné nebo neúplné.

Právo na výmaz také označováno jako "právo být zapomenut" znamená, že můžete požádat o smazání
nebo odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod pro jejich další zpracování.
Nejedná se však o právo absolutní - i nadále můžeme mít právo nebo povinnost Vaše osobní údaje
uchovávat, například v případech, kde máme zákonnou povinnost tak činit, nebo pokud máme jiný
platný důvod k jejich uchování.

Právo na omezení zpracování znamená, že v určitých situacích máte právo "zablokovat" nebo omezit
další používání Vašich osobních údajů z naší strany. Pokud je zpracování omezeno, můžeme Vaše údaje
pořád uchovávat, ale nemůžeme je dále používat. Pro tento účel vedeme seznamy osob, které požádaly
o omezení zpracování, abychom se ujistili, že omezení bude respektováno i v budoucnu.

Právo vznést námitku znamená, že máte právo vznést námitku proti určitým typům zpracování
osobních údajů, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení.