Stanovy

Stanovy spolku Neslyšící s nadějí, z.s.

§1 Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Neslyšící s nadějí, z.s. (zkratka NsN, z. s.) (dále jen Spolek), je sdružením fyzických, případně právnických osob na území České republiky, které se sdružují za účelem plnění níže uvedeného základního cíle.
 2. Sídlo sdružení: Na Křečku 365, 109 04 Praha 10 Horní Měcholupy.

§2 Cíle a účel spolku

 1. Spolek je nezisková organizace zaměřená na rozvojovou spolupráci, která podporuje osoby
  se sluchovým postižením, nebo osoby, jimž hrozí sluchové postižení žijících ve
  znevýhodněných oblastech a v rozvojových zemích. Zaměřuje se na pomoc osobám se
  sluchovým postižením, která by měla vést ke zlepšení jejich života. Tato vize by měla
  naplňovat práva všech lidí.
 2. Spolek je nezávislá právnická osoba.
 3. Spolek si klade za svůj prioritní cíl, aby v chudých zemích naší planety:
  1. osoby se sluchovým postižením získaly přístup k informacím o lidských právech,
  2. byly zohledněny specifické potřeby osob se sluchovým postižením,
  3. se zamezilo vzniku sluchového postižení a zlepšení životních podmínek.
 4. Spolek pomáhá všem osobám se sluchovým postižením bez ohledu na etnickou příslušnost, náboženství, pohlaví či věk dotyčných osob, s ohledem na záměr podporovat spravedlivý a společenský vývoj života.

§3 Činnost spolku

Hlavním cílem spolku je zajišťování zejména těchto činností:

 1. Realizace různých projektů pomoci a programů rozvojové spolupráce, vysílání koordinátorů či odborných pracovníků, opatření v oblasti školství, oblasti sociální, oblasti zdravotnictví, vývoj strategií a evaluace či monitorování práce, osvětové činnosti, organizování seminářů či akcí, kampaní, pořádání školení a ediční činnost.
 2. Spolek musí dbát na dodržování stanoveného cíle a kritérií:
  1. hledání standardních řešení pro dodržování lidských práv osob se sluchovým postižením je třeba posilovat jak v České republice, tak v rozvojových zemích. Cílem spolku je přispět k zlepšení soužití osob se sluchovým postižením se zbytkem společnosti.
  2. spolek hají nedotknutelnost lidské důstojnosti a lidských práv, jakož práv osob se zdravotním postižením, zvláště sluchovým postižením, jak jsou chápany ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Mezinárodní úmluvě o právech osob se zdravotním postižením a stejně takto uplatněné v ostatních deklaracích a úmluvách.

§4 Členství ve spolku

Členem se může stát každá fyzická osoba starší osmnáct let, která souhlasí se stanovami a cíli spolku.

V rámci spolku existují následující typy členství:

 1. Běžný člen ? fyzická osoba, přijatá členskou schůzí na základě přihlášky.
 2. Činný člen ? fyzická osoba, která se aktivně podílí na činnosti spolku. Na provedení těchto aktivit uzavírá se spolkem smlouvu.
 3. Čestný člen ? osoba, která podporuje svou autoritou spolek a jeho program. Její členství navrhuje a schvaluje rada.
 4. Členství zaniká:
  1. dobrovolným vystoupením člena na základě písemné žádosti,
  2. zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze, při závažném porušení stanov,
  3. úmrtím člena.

§5 Práva a povinnosti členů

Běžný člen:

 1. má právo účastnit se členské schůze a vystoupit se svými příspěvky a podněty a kandidovat do rady spolku,
 2. má právo obracet se na radu spolku s podněty či stížnostmi a žádat o jejich vyřízení,
 3. dodržovat stanovy a organizační řád spolku,
 4. má povinnost platit členské příspěvky.

Činný člen:

 1. má práva a povinnosti odpovídající běžnému členství §5, odstavce a) až d),
 2. má právo požadovat od rady spolku dodržování podmínek uvedených v uzavřené smlouvě,
 3. má povinnost dodržovat ustanovení v uzavřené smlouvě.

§6 Orgány spolku

Řídícími, kontrolními a výkonnými orgány spolku jsou:

 1. Členská schůze (řídící – §7 a následující body)
 2. Rada spolku (výkonný -§12 a následující body)
 3. Revizní komise (kontrolní – §13 a následující body)
 4. Ředitel spolku (výkonný – §14 a následující body)

§7 Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. K úkolům členské schůze patří:
  1. přijetí účetní uzávěrky roční kontrolní zprávou se stanoviskem rady a ředitele spolku,
  2. projednávat a schvalovat plán činnosti spolku a jeho hospodaření,
  3. volba a případné odvolávání členů rady,
  4. volba a případné odvolávání členů revizní komise,
  5. rozhodování o přijetí nových členů a rušení členství,
  6. schvaluje změny stanov a rozpuštění spolku,
  7. rozhodování o výši členských příspěvků pro kalendářní rok.

§8 Zasedání členské schůze

 1. Členská schůze přijímá svá usnesení na zasedáních.
 2. Minimálně jednou za rok se koná řádná schůze, kterou svolává předseda spolku.
 3. Jeden měsíc před konáním schůze obdrží členové písemnou pozvánku obsahující údaje o předběžném programu a místem jejího konání.
 4. Každý člen, který je oprávněný hlasovat, může nejpozději dva týdny před datem konání členské schůze písemně požádat radu, aby byly do programu zařazeny další záležitosti. Předseda rady je povinen její program odpovídajícím způsobem doplnit.
 5. O návrzích na doplnění programu, které jsou předloženy až v rámci členské schůze, rozhoduje členská schůze. K přijetí návrhu je nutná dvoutřetinová většina platných hlasů.
 6. Členská schůze je vedená předsedou rady.
 7. Každá řádně svolaná členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů, v ostatních případech je nutné ji opakovat.
 8. Nejpozději dva týdny před zahájením členské schůze musí být komukoliv na jeho žádost zaslána účetní závěrka a případná zpráva auditora, pokud byla tato vypracována.

§9 Jednání o změně stanov a rozpuštění spolku

 1. Členská schůze může rozhodovat o návrhu na změnu stanov či rozpuštění spolku pouze v případě, že byl tento návrh oznámen v programu svolávané schůze a že ustanovení, které má být změněno či zrušeno a jeho navrhovaná změna je přesně popsána.
 2. Usnesení, kterým mohou být změněny stanovy, či má-li být spolek rozpuštěn, vyžadují souhlas tříčtvrtinové většiny členských hlasů.
 3. O změnách některých bodů stanov může rozhodnout rada.

§10 Mimořádná členská schůze

 1. Předseda rady může kdykoli svolávat mimořádnou členskou schůzi.
 2. Předseda rady je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, v případě závažného důvodu, který vyžaduje zájem sdružení či požaduje-li schůzi písemně alespoň třetina členů s udáním účelu.
 3. V případě, že předseda rady nevyhoví žádosti ve lhůtě tři týdny, může mimořádnou členskou schůzi svolat nejméně třetina většina členů. Pro svolání a vedení schůze platí v ostatním ustanovení §8.

§11 Zápis členské schůze

 1. O členské schůzi bude automaticky zapisovatelem vyhotoven zápis, který podepisují zapisovatel a vedoucí členské schůze. Zapisovatele volí řádná členská schůze. Zápis musí být poslán každému členovi spolku.
 2. Zápis musí obsahovat následující údaje: Místo a čas konání členské schůze, údaj o vedoucím schůze a zapisovateli, počet přítomných i nepřítomných členů, a dále program, znění přednesených návrhů a přijatých usnesení jakož i jednotlivé výsledky hlasování.

§12 Rada spolku a její úkoly

 1. Rada je výkonným orgánem spolku, který řídí jeho činnost v období mezi jednotlivými členskými schůzemi.
 2. Členové rady jsou voleni členskou schůzi na určitou dobu dvou let. Rada sdružení má minimálně tři osoby a nejvíce pět osob, kteří ze svého středu volí předsedu, který je statutárním zástupcem spolku.
 3. Zasedání rady se uskutečňuje každý měsíc.
 4. K úkolům rady spolku patří:
  1. svolávat zasedání členské schůze,
  2. projednávat a schvalovat koncepce a plány spolku, kontrolovat jejich plnění ? připravovat výroční zprávy, zprávy o hospodaření, pravidelné zápisy,
  3. navrhovat a jmenovat ředitele, schvalovat zaměstnance spolku,
  4. zpracovávat a schvalovat organizační řád spolku.

§13 Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolní orgán spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
 2. Členové revizní komise jsou voleni členskou schůzi na určitou dobu dvou let. Revizní komise má nejméně tři a maximálně pět osob.
 3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením a majetkem sdružení. Kontrolu provádí alespoň dvakrát za rok.
 4. Pro zasedání členské schůze připravuje zprávy o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

§14 Ředitel sdružení

 1. Ředitel je statutárním zástupcem spolku, zároveň musí být jeho členem.
 2. Prosazuje a vykonává usnesení rady.
 3. Spolupracuje s radou při záležitostech, které jsou v její pravomoci.
 4. K úkolům ředitele dále patří:
  1. vytvářet nové koncepce a plány činnosti spolku a zajišťovat jejich realizaci,
  2. dohlížet na vedení hospodaření spolku a spravování jeho majetku,
  3. řídit práci profesionálních či dobrovolných pracovníků ? činných členů,
  4. uzavírat pracovní smlouvy s profesionálními pracovníky spolku,
  5. vytvářet a předkládat návrhy dlouhodobější strategie spolku,
  6. zajišťovat finanční prostředky pro fungování spolku,
  7. připravovat rozvojové programy a projekty a řídit jejích realizaci.

§15 Statutární zastupování

Statutárními zástupci spolku jsou předseda rady a ředitel. Každý z nich jedná a podepisuje samostatně.

§16 Hospodaření a majetek spolku

 1. Zdrojem majetku jsou zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. dary fyzických i právnických osob,
  3. granty, nadační příspěvky, státní příspěvky,
  4. veřejné sbírky.
 2. Příjmy a zisky spolku jsou určeny zejména k naplňování činností uvedených v §3, odst. 1.
 3. Za hospodaření spolku odpovídá ředitel společně s radou. Ředitel předkládá každoročně členské schůzi zprávu o hospodaření včetně roční účetní uzávěrky.
 4. Hospodaření spolku se řídí podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzi. S finančními prostředky se hospodaří a nakládá dle finančních směrnic a v souladu s předpisy účetnictví. Spolek sestavuje a zveřejňuje zprávu o své činnosti a hospodaření jednou ročně.
 5. Účetní uzávěrka prochází každý rok nezávislým auditem. Auditora vybírá rada. Fyzická či právnická osoba, která provede kontrolu účetní uzávěrky, nesmí být z okruhu řádných členu spolku. Na základě ověřené účetní uzávěrky připravuje rada zprávu o hospodaření pro členskou schůzi.

§17 Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy jsou závazné pro činnost spolku a veškeré změny a další doplňky lze provádět pouze formou písemného dodatku.

V Praze, dne 5. 1. 2016